Chitosan – Polygonum cuspidatum, induktor hipersenzitivne reakcije biljaka


U pakovanjima od:

1l 200ml 50ml 10ml

Opis proizvoda


Chitosan tečno đubrivo koje sadrži oligosaharid (0,5%), ekstrakt kineske lekovite biljke Polygonum cuspidatum, prirodni imunostimulator-biovakcina. Ima dvostruko delovanje na patogena i na biljna tkiva, jer smanjuje stepen propadanja izazvan gljivicama, virusima, bakterijama i značajno smanjuje napad nematoda.

U zemlji proizvođača registrovan je kao fungicid i virucid u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji.

Namenjen je za tretiranje svih ratarskih, industrijskih i povrtarskih biljaka, voća, cveća, ukrasnog i lekovitog bilja, na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru, u svim fazama razvoja (početka vegetacije, berbe i unošenja plodova u hladnjače i skladišta) bez ograničenja. Zbog svoje sposobnosti da formira polupropustljivi premaz, produžava kvalitet i rok skladištenja tretiranog voća i povrća ( smanjuje gubitak vode, pojavu truleži plodova).

Koristi se za:
-Tretman semena, sadnica i drugog sadnog materijala
-Na početku vegetacije za bolje ukorenjavanje, bokorenje, rasađivanje, presađivanje
-Podsticanje cvetanja, zametanja plodova i zrenje
-Oporavak biljaka izloženih stresu (niske temperature, suša, grad, bolje prezimljavanje)
-Štiti od negativnog delovanja pesticida


Doza primene 0,1-0,3%, zalivanjem (i kroz zalivni sistem) i folijarno. Redovnom folijarnom primenom u razmacima 7-14 dana štiti biljke za vreme cele vegetacije.
Kod pojave bolesti koristi se veća doza sa ponavljanjem na 10 dana. Najbolje delovanje ispoljava kada se primeni u početnim stadijumima bolesti. Chitosan ima inhibirajući efekat na proliferaciju TMB (virus mozaika duvana).
Mulfifunkcionalan, brzo delovanje, dobra apsorpciona sposobnost, dobra kompatibilnost.
Pored polisaharida Chitosan sadrži i druge prirodne supstance (amino i huminske kiseline, neorganske forme azota, fosfora, kalijuma) kao nosioce formulacije i ne predstavlja opasnost za životnu i radnu sredinu, ne ostavlja rezidue.

Directions for use of fungicide Chitosan

Chitosan ima preventivno i kurativno (sprečava i leči) dejstvo. Chitosan aktivira antistres i odbrambene funkcije biljke kada je ugrožena napadom patogena ili nepovoljnim životnim uslovima (suša, poplava, hladnoća, suv i vreo vetar) stimulišući enzimsku aktivnost i produkciju sekundarnih metabolita. Te supstance pojačavaju fotosintezu i druge ćelijske aktivnosti koje omogućavaju da se biljka odupre bolestima. Sadrži aminokiselina, huminske kiseline i mikroelemente u tragovima. Njegova upotreba poboljšava kvalitet zemljišta (sprečava stvrdnjavanje) i čuva plodnost. Spektar delovanja...

Pogledaj dokument

Inhibition of fungal plant pathogens by synergistic action of chito-oligosaccharides and commercial Available Fungicides

Poređenje antifungalne aktivnosti Chitosana sam ili u kombinaciji sa komercijalno dostupnim sintetičkim fungicidima, protiv uzročnika sive plijesni – Botrytis cinerea. Dodavanje Chitosana može se smanjiti količina sintetskih fungicida koji su potrebni za kontrolu bolesti.

Pogledaj dokument

Potential use of chitosan in the control of grapevine trunk diseases

Zbog svog fungicidnog potencijala, Chitosan koji je netoksičan i biorazgradiva, postala je alternativa konvencionalnim fungicidima. U ovoj studiji smo istražili in vitro fungicidni efekat Chitosana na neke od najvažnije gljivičnih bolesti loze, kao što su Botriosphaeria sp., Phomopsis sp., Eutipa lata, Neonectria liriodendri, Phaeomoniella chlamidospora i Fomitiporia sp. Chitosan je pokazao obećavajući inhibirajući efekat na rast micelija glavnih gljivica.

Pogledaj dokument

Chitosan for Eco-friendly Control of Plant Disease

Chitosan je testiran za kontrolu brojnih bolesti pre i posle žetve mnogih useva. Chitozan takođe ima pozitivan efekat obogaćivanja biodiverziteta rizosvere. Chitosan će postati popularno sredstvo za zaštitu bilja.

Pogledaj dokument

Transcript profiling of chitosan-treated Arabidopsis seedings_chitosan

Chitosan pokreće odbrambene mehanizme u biljkama protiv brojnih patogena u mnogim biljnim vrstama. Procenjena je sposobnost Chitosana u suzbijanju Botrytis cinerea.

Pogledaj dokument

Uticaj drugih djubriva i specijalnih proizvoda_Chitosana prinos i biohemijske karatkeristike plodova jabuke

Ogled je zasnovan 19.05.2014 u voćnjaku sa 18 godina starim stablima jabuke. Srednja masa plodova nije značajnije varirala između tretmana, ali broj plodova po stablu jeste, zavisno od tretmana, posebno u slučaju đubriva “Chitosan”

Pogledaj dokument

Obogaćivanje zrna ječma esencijalnim elementima

Cilj istraživanja je bio da se ispita sastav zrna ječma. Chitosan je povećao koncentraciju glutationa.

Pogledaj dokument

Chitosan as a potential natural compound to control pre and postharvest diseases of horticultural commodities

Dokazano je da Chitosan kontroliše brojne bolesti pre i poslije berbe na raznim hortikulturalnim proizvodima. Patogeni zemljišta kao i biljka mogu biti kontrolisani primenom Chitosan.

Pogledaj dokument

Chitosan a versatile antimicrobial polysaccharide for fruit and vegetables in postharvest

Dokazano je da Chitosan kontroliše brojne bolesti nakon berbe; pored toga, njegovi mehanizmi delovanja su dobro poznati. Cilj ovog rada je da se prikupe, analiziraju i sumiraju objavljene informacije o Chitosanu.

Pogledaj dokument

Izvestaj ogleda na ječmu

Ogled biološke hranljive vrednosti (i ocena) sproveden je na oglednom polju Instituta za kukuruz u Zemun Polju) u periodu 06.03.-13.07.2013 godine (setva, tretman, žetva) na usevu jarog golozrnog ječma (Hordeum vulgare L.; cv. "Apolon") U primenjenoj dozi 5ml/5 lit vode dobijen je pozitivan efekat povećanje prinosa jarog ječma za 19,31% (119,31%). Kao standard korišćen je EPIN ekstra , Cirkon, fungicid propikonazol (Tilt 250 EC, Bumper, Presing, Taurus).

Pogledaj dokument

Effect of chitosan solution on the inhibition of Acidovorax citrulli causing bacterial fruit blotch of watermelon

Uticaj Chitosana na suzbijanje Acidovorax-a, bakterijske bolesti lubenica

Pogledaj dokument

Chitosan in Agriculture: A New Challenge for Managing Plant Disease

Poslednjih godina u cilju zaštite životne sredine Hitosan prirodni proizvod sve više se koristi u poljoprivredi u cilju zaštite biljaka od bolesti, zaštiti semena (premaz) i kao poboljšivač kvaliteta zemljišta. Hitozan je deacetilizovani derivat hitina koji je prirodno prisutan u ćelijskom zidu gljivica, rakova i školjki iz kojih se lako može ekstrahovati. Hitozan ima antifungalnu i antibakterijsku aktivnost i pokazao se veoma efikasn protiv semenskih patogena kada se primenjuju za tretman semena, formiranjem fizičke barijere (filma) oko površine semena. Hemijski proizvodi za zaštitu bilja, uključujući i bakar koji je dozvoljen u organskoj poljoprivredi, uglavnom su toksični, uporni, bioakumulativni i izuzetno štetni ne samo za ljudsko zdravlje, već i za mnoge žive organizama. Pored toga, njihovi ostaci mogu se naći lancu prehrambenih proizvoda. Masovna upotreba ovih hemijskih supstanci takođe je favorizovala pojavu fenomena otpornosti štetočina i nestanak mnogih korisnih insekata, kao što su bumbari, leptiri i pčele.

Pogledaj dokument

Chitosan_Poligonum cuspidatum_primena

U dosadašnjoj praksi Chitosan je pokazao širok spektar primene. Ima inhibirajući efekat protiv patogenih organizama gljiva, virusa, bakterija i nematoda.

Pogledaj dokument

Suzbijanje Monilije

Chitosan uspešno suzbija fitopatogene gljive koštičavog voća iz roda Monilia

Pogledaj dokument

Zaštita rasada i cveća od tresetne (šampinjonske) mušice

Redovna primena Kingbo + Chitosan pored prihrane pruža dopunsku zaštitu od štetočinja

Pogledaj dokument